Trimite unui prieten Printeaza pagina

Contractul - cadru incheiat intre casele de asigurari de sanatate si furnizorii de servicii medicale

In premiera, incepand cu anul 2011, contractul cadru va reglementa conditiile acordarii de asistenta medicala in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru 2 ani. Astazi a fost aprobata Hotararea de Guvern pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012.

Astfel, incepand de anul viitor, toate contractele incheiate intre casele de asigurari de sanatate si furnizori vor putea avea o valabilitate asigurata pana la data de 31 decembrie 2012. In ceea ce priveste sumele contractate, acestea se stabilesc in fiecare an de derulare a contractului. De exemplu, pentru un contract incheiat in 2011, valoarea acestuia in 2012 se va stabili prin act aditional, in functie de bugetul aprobat.

"Programe nationale de sanatate si contractul - cadru desfasurate pe o perioada mai mare de un an inseamna predictibilitate, de care sistemul avea nevoie in aceasta perioada si o continuitate a actiunilor fara de care multe dintre programele existente au prezentat de-a lungul anilor disfunctionalitati, iar altele au devenit chiar nefunctionale_, a declarat CSEKE Attila, ministrul Sanatatii dupa sedinta de Guvern.

Pentru cresterea calitatii intregii activitati de eliberare a medicamentelor, reflectata in modul de derulare a contractelor, farmaciile, de la data intrarii in vigoare a reglementarilor Contractului-cadru pentru anii 2011-2012, au obligativitatea de a face dovada respectarii Regulilor de Buna Practica Farmaceutica, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr.75/2010 ca si criteriu de eligibilitate pentru a putea intra in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.

A fost introdusa si o reglementare prin care CNAS are dreptul de a constitui ca Fond de rezerva o cota de 5% din prevederile aprobate anual prin Legea bugetului. Suma se va repartiza caselor judetene si va fi utilizata in caz de nevoie.

Schimbari pentru furnizorii de servicii medicale:

In vederea asigurarii transparentei, dar si pentru stimularea si responsabilizarea medicilor prescriptori au fost introduse reglementari in ceea ce priveste bugetul orientativ pentru prescriere de medicamente la nivelul furnizorilor de servicii medicale. Mecanismul de aplicare se va aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, iar criteriile care stau la baza acestuia se vor stabili de catre o comisie mixta formata din reprezentanti ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si reprezentanti ai medicilor.

Asistenta medicala primara

Pentru stabilirea valorii unui punct "per capita" si a valorii minime garantate pentru un punct "per serviciu", fondul aferent asistentei medicale primare la nivel national pentru anul 2011 va avea urmatoarea structura:

- 50% pentru "per capita"
- 50% pentru "per serviciu"
(In prezent fondul aferent asistentei medicale primare la nivel national pentru anul 2010 are urmatoarea structura: 70% pentru plata per capita si 30% pentru plata pe serviciu-consultatie, dupa ce au fost retinute sumele necesare pentru plata medicilor nou-veniti intr-o localitate)

In acest fel autoritatile sanitare urmaresc cresterea responsabilitatii medicilor de familie in ingrijirea efectiva a persoanelor inscrise pe lista proprie, dar si cointeresarea medicilor de familie in acordarea serviciilor medicale in paralel cu dinamizarea activitatii la cabinet.

Numarul maxim de persoane inscrise pe listele medicilor de familie va fi de 2 200.

S-a introdus si obligatia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara (pentru cazul incetarii / rezilierii contractului / conventiei, respectiv al excluderii medicului/medicilor din contractul/conventia incheiat/incheiata cu casa de asigurari de sanatate) de a anunta casele de asigurari de sanatate referitor la predarea documentelor medicale catre medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost inscrise pe listele medicului/medicilor si care nu se mai afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.

S-a prevazut ca schimbarea de catre asigurat a medicului de familie se face pe baza cererii de transfer, al carei model va fi prevazut in norme si in conditiile prevazute in norme.

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate

In vederea cresterii calitatii serviciilor medicale, au fost introduse noi obligatii pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice, respectiv:

- pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, lista de analize medicale care insoteste certificatul de acreditare reprezinta cel putin 50% din analizele medicale de laborator prevazute in pachetul de servicii medicale paraclinice de baza. - conditie de eligibilitate
- fiecare laborator medical este obligat sa asigure prezenta unui medic cu specialitatea medicina de laborator sau biolog, chimist, biochimist cu grad de specialist in fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru

Asistenta medicala spitaliceasca

Incepand de anul viitor, fiecare medic de specialitate care acorda servicii medicale de specialitate intr-un spital isi desfasoara activitatea in baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti incheiat cu casa de asigurari de sanatate. Exceptie vor face zonele/localitatile deficitare din punct de vedere al existentei medicilor de o anumita specialitate, situatie in care un medic poate acorda servicii medicale spitalicesti in cadrul a doua spitale, cu respectarea legislatiei muncii. Tot o exceptie o vor reprezenta si medicii care lucreaza cu jumatate de norma intr-o unitate spitaliceasca

Tot ca o noutate, s-a prevazut ca, la contractarea serviciilor medicale spitalicesti, 1% din fondurile aprobate cu aceasta destinatie la nivelul casei de asigurari sa se utilizeze pentru complexitatea suplimentara a cazurilor in ceea ce priveste comorbiditatea si numarul de zile de ingrijiri acordate in cadrul sectiilor/compartimentelor de terapie intensiva, in conditiile stabilite prin norme. A fost alocat un procent de 1% din fondurile aferente acestui segment de asistenta medicala, repartizat spitalelor care au implementat sistemul de management al calitatii.

Pentru cresterea calitatii asistentei medicale spitalicesti, unitatile sanitare cu paturi care nu au posibilitatea asigurarii continuitatii asistentei medicale cu cel putin o linie de garda, nu vor mai avea dreptul sa incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate.

Servicii medicale de urgenta si transport sanitar

Au fost stabilite reglementari pentru introducerea unor standarde de cost in ceea ce priveste decontarea serviciilor de urgenta pentru serviciile de ambulanta, pe categorii de judete, in functie de numarul de locuitori din judete, distanta la care se face interventia, numarul de solicitari. In acest fel vor fi eliminate discrepantele in finantarea serviciilor de ambulanta intre judete. De exemplu, judetul Tulcea cu 249 518 locuitori are un buget de 20 milioane de lei pentru acest an, in timp ce, judetul cel mai mare, Prahova, cu 820 662 locuitori are un buget de 19,6 milioane de lei.

Acordarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

Conform noului act normativ, un farmacist isi poate desfasura activitatea la un singur furnizor aflat in contract cu casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul furnizorul si/sau cu CASA OPSNAJ si/sau CASA MTCT. (in prezent un farmacist isi poate desfasura activitatea la cel mult 2 furnizori aflati in relatie contractuala cu casa/casele de asigurari de sanatate)

De asemenea, s-a introdus valoarea de contract orientativa pentru contractul de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala, valoare ce se stabileste pe baza criteriilor prevazute in norme.

A fost introdusa si posibilitatea derularii programelor nationale de sanatate prin farmacii selectate pe baza criteriilor de selectie aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, la propunerea CNAS, in conditiile legii. Aceste prevederisunt propuse a intra in vigoare in termen de 3 lunide la intrarea in vigoare a Contractului-cadru pentru anul 2011, perioada necesara pentru elaborarea si aprobarea criteriilor de selectie, in conditiile legii.

S-a prevazut ca prescrirea medicamentelor sa se faca pe denumire comuna internationala (DCI), cu exceptia cazurilor justificate medical cand medicul prescrie denumirea comerciala. Cu exceptia cazurilor in care medicul recomanda o anumita denumire comerciala, recomandarea farmacistului pentru denumirile comerciale aferente DCI-ului prescris de medic, se va face in ordinea crescatoare a pretului, incepand cu pretul cel mai mic pentru medicamentul respectiv. Pacientii au posibilitatea sa aleaga, in farmacie, un produs medicamentos din cadrul aceleiasi DCI, in functie de puterea lor de cumparare.
Foarte important, in contractul cadru s-a prevazut reducerea cu 10% a internarilor in spitale si respectarea Planului National de Paturi.

Contractul-cadru va intra in vigoare incepand cu luna aprilie a anului 2011, pana atunci fiind prelungite prevederile contractului din 2010.

29/12/2010 Ministerul Sanatatii
Sursa: Stirimedicale.ro


Sfaturi sanatoase

Evita deshidratarea

Nu trebuie sa astepti pana ti se face sete pentru a te hidrata. Solutia cea mai potrivita este sa bei apa pe tot parcursul zilei pentru a preveni deshidratarea.

vezi urmatorul sfat!

Toate informatiile oferite de site-ul nostru sunt strict orientative. Pentru un diagnostic sigur si un tratament adecvat adresati-va medicului specialist!© 2010 Sfat Medical. Termeni si conditii